Pijler Co-creatielabs

Deelnemende school

Wil jij graag leren hoe je lerarentekort binnen jouw school moet aanpakken? Of wil je graag tools ontvangen om aan de slag met taalachterstanden? Binnen het programma Ontwikkelkracht, organiseert Education Lab twee co-creatie labs: het LeraarLab en het TaalLab. Deze labs dragen bij aan kenniscreatie rond grote uitdagingen in ons onderwijs, door analyse en de ontwikkeling van kansrijke en bewezen interventies. De labs werken vraag gestuurd en in co-creatie met leraren, docenten, schoolleiders én onderzoekers. Binnen TaalLab ligt de focus op de verbetering van het taalonderwijs, en binnen LeraarLab op het aantrekken, professionaliseren en behouden van leraren.

Link Edu

De labs voor deelnemende scholen

Als deelnemende school ben je bereid om een actieve bijdrage te leveren bij het identificeren van vragen en het bedenken van kansrijke ontwikkelingen. Ook ga je aan de slag met een aanpak die is ontwikkeld met een van onze co-creërende scholen. Onderzoekers van het TaalLab of LeraarLab meten uiteindelijk of de aanpak werkt.  Met als doel; samen werken we aan meer kwalitatieve kennis over wat echt werk om taalachterstanden te verminderen of het lerarentekort tegen te gaan.

Wat levert het ons als school op?

In het huidige onderwijsveld en wetenschappelijke landschap is de kloof tussen onderzoek en praktijk vaak aardig groot. Door aan de slag te gaan in co-creatie komen deze werelden dichterbij elkaar en proberen wij de kloof te verkleinen. Dit doen we in de Labs door kansrijke oplossingen te bedenken en testen om vervolgens toe te passen binnen jouw school. Met als doel te werken aan het lerarentekort of taalonderwijs binnen jouw school.

Wanneer is het als school interessant om deel te nemen?

Alle scholen die met een evidence-informed onderwijsverbetering aan de slag wil gaan op het gebied van taalachterstand of lerarentekort is van harte welkom om deel te nemen aan onze labs. Als deelnemende school ga je aan de slag in de co-creatielab. Je bent actief betrokken bij het proces van het identificeren van vragen gebaseerd op een daadwerkelijk schoolsituatie. Vervolgens werk je aan het vinden van een kansrijke oplossing voor het onderwerp in de lab. Ook neem je deel aan de labdagen waar scholen hun praktijkervaring delen, helpen bij het interpreteren van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en denk je in co-creatie na over mogelijke oplossingen. Tijdens de labdagen ontmoet je wetenschappers en andere collega’s uit het onderwijsveld. Uiteindelijk draag je bij aan het ontwerpen en uitwerken van een veelbelovende pilot en ben je bereid die binnen je eigen school uit te proberen. Het is belangrijk dat de schoolleider deelname faciliteert en dat je de opgedane expertise in het lab deelt met de rest van het schoolteam.

Wat wordt er verwacht van ons als school?

Scholen die deelnemen aan een co-creatielab zijn actief betrokken bij het proces van het identificeren van vragen tot het bedenken van kansrijke oplossingen voor het onderwerp binnen het lab. Ze nemen deel aan de labdagen waar ze hun praktijkervaring delen, helpen bij het interpreteren van bevindingen en denken samen na over mogelijke oplossingen. Daarnaast dragen ze bij aan het ontwerp van veelbelovende pilots.

Dit betekent dat een deelnemende school:

 • Actief deelneemt aan de labdagen.
 • Actief betrokken is bij het identificeren van vragen.
 • Meedenkt over relevante en veelbelovende oplossingen.
 • Bereid is om een (deel van een) veelbelovende oplossing op de eigen school uit te proberen.
 • De schoolleider de deelname faciliteert.

Wat is de maatschappelijke meerwaarde?

De missie van TaalLab is het creëren van een platform voor duurzame innovatie en verbetering van taalonderwijs. Er is veel wetenschappelijke kennis die momenteel onvoldoende benut wordt in de praktijk. Tegelijkertijd zijn er diverse aanpakken die worden ingezet in de praktijk waarvan de effectiviteit onbekend is. De focus ligt daarom op het dichter bij elkaar brengen van praktijk en wetenschap, om zo effectievere aanpakken te ontwikkelen voor leerlingen. De inbreng van alle betrokkenen (leraren, ib'ers, schoolleiders, beleidsmakers en wetenschappers) is cruciaal in dit proces.

Het doel van het LeraarLab is het creëren van kennis over het aantrekken, professionaliseren en behouden van goede leraren en schoolleiders. In het LeraarLab wordt onderzoek gedaan naar de knelpunten, worden effectieve interventies ontworpen, starten scholen met pilots vol kansrijke interventies en vindt evaluatie en effectmeting van deze interventies plaats.

Naast het ontwikkelen van effectieve aanpakken, streeft het LeraarLab ernaar bij te dragen aan de ontwikkeling van evidence informed werken in de klas. Daarnaast faciliteert en organiseert het een groeiende beweging van scholen en experts, die evidence informed bezig zijn met professionalisering van leraren en het tegengaan van het lerarentekort. Ook ondersteunt het LeraarLab het onderwijsveld door in co-creatie materialen voor scholen, beleidsmakers en lerarenopleiders te ontwikkelen, zoals praktijkkaarten, toolkits en andere materialen.

Subsidievoorwaarden

Er is subsidie beschikbaar om deel te nemen als deelnemende school binnen de pijler Co-creatielabs van Ontwikkelkracht. Hieronder vind je een selectie van de subsidievoorwaarden uit de subsidieregeling voor schooljaar 2024-2025.

Gesprekken

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag voer je een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht. Dit is een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen.

Vraag gesprek aan

Inzet onderwijsprofessionals

 • Per school neemt minimaal één interne procesbegeleider voor de activiteiten deel.
 • De totale inzet van medewerkers bedraagt 0,1 fte voor schooljaar 2024-2025.
 • De school werkt mee aan de monitoring van de implementatie van de aanpak en het in kaart brengen van de effecten.
 • De school draagt er zorg voor dat een leraar of intern procesbegeleider de implementatie van de aanpak uit het co-creatielab begeleidt.
 • De school deelt actief zijn kennis met andere scholen.

Subsidiebedrag

Je ontvangt begeleiding en een vast subsidiebedrag als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde uren van de medewerkers. Het subsidiebedrag voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 4.166 per school in het primair of voortgezet onderwijs.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Hierin moet ten minste opgenomen zijn:

 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school bereid is om samen te werken met andere scholen en onderzoekers in het desbetreffende co-creatielab.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school bereid en in staat is om actief deel te nemen aan het traject van vraagarticulatie.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de schoolleiding en het schoolbestuur van de school betrokken zijn en zich committeren aan het traject.
Dien subsidieaanvraag in

Praktijkervaringen

Het effect van programma Pageturner

We zijn op zoek naar deelnemer voor het onderzoek 'Pageturner'.

Lees verder

Op weg naar effectief leesonderwijs in TaalLab

Elize en Tijana over taalonderwijs op basis van wetenschappelijke literatuur.

Lees verder

Kennismaking met projecten TaalLab

Scholen maakte op 24 januari kennis met de projecten van TaalLab.

Lees verder

Deelnemende scholen