Organisatie

Ontwikkelkracht is voortgekomen uit een voorstel van het Nationaal Groeifonds. Het programmabureau geeft uitvoering aan het programma. Dit doen wij samen met een aantal uitvoerende partijen.

Pexels Yan Krukau 8613089

Ontwikkelkracht is een voorstel dat in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds is goedgekeurd. In 2022 is in totaal is € 332 miljoen toegekend over een periode van tien jaar tot en met 2032. Van dit bedrag is € 101 miljoen gereserveerd voor de eerste vier jaar. Daarna is er een evaluatiemoment. Als de resultaten na de eerste fase positief blijken, gebruiken we het resterende bedrag van € 231 miljoen in de zes jaar erna.

Lees het voorstel

Programmabureau

Op 1 januari 2023 is het programmabureau binnen het ministerie van OCW van start gegaan. De taken zijn met name gericht op het, waar nodig, verder uitwerken en coördineren van de verschillende activiteiten van Ontwikkelkracht. Het bureau zorgt daarnaast voor de samenhang binnen de verschillende pijlers.

Samenwerkende partijen

Het programmabureau werkt samen met een aantal partijen voor de uitvoering. Deze partijen zijn voor veel scholen niet nieuw, maar de bundeling van krachten binnen één groot landelijk project is dat wel.

Logos Naast Elkaar (2)

Bestuurlijke adviesgroep

De bestuurlijke adviesgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van het onderwijsveld. De groep heeft als taak om de opdrachtgever overkoepelend te adviseren ten aanzien van de reeds toegekende Groeifondsvoorstellen en om de samenhang tussen de verschillende toegekende programma’s te bevorderen en te verbinden aan bredere ontwikkelingen in het onderwijs.

Programmaraad

De programmaraad heeft als voornaamste taak om onafhankelijk zorg te dragen voor de verbinding met het veld, om zo het effect en impact van het voorstel zo groot mogelijk te laten zijn. De volgende mensen vormen de programmaraad:

  • Anika Remerij, schoolleider vso
  • Dr. Anne Fleur Kortekaas, lerarenopleider
  • Dr. Annemarie Neeleman, lector
  • Arend Smit, schoolbestuurder
  • Brenda van de Vendel, schoolleider po
  • Prof. Dr. Hanke Korpershoek, hoogleraar
  • Jeroen Bos, schoolleider vo
  • Jojanneke van der Star, leraar po
  • Martijn Leensen, leraar vo

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was penvoerder van de uiteindelijke aanvraag. Inmiddels is het ministerie subsidieverlener aan scholen en aan de partijen die meewerken aan het programma en eindverantwoordelijk richting het Nationaal Groeifonds.