Subsidievoorwaarden

Er is subsidie beschikbaar om deel te nemen aan Groeikracht binnen de pijler Onderzoeks- en verbetercultuur van Ontwikkelkracht.

Gesprekken

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag voer je een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht én een intakegesprek met Groeikracht. Deze gesprekken zijn een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen.

Vraag gesprek aan

Inzet onderwijsprofessionals

 • Per school nemen minimaal vijftien personen in het primair onderwijs of veertig onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs per schooljaar deel.
 • Als er op de school minder onderwijsprofessionals werken, dan dienen alle onderwijsprofessionals deel te nemen aan het traject, met uitzondering van onderwijsprofessionals die een aanstelling hebben van minder dan één dag per week.
 • Werken er meer dan tachtig onderwijsprofessionals op een school in het voortgezet onderwijs? Dan mogen maximaal drie schoolteams van minimaal veertig medewerkers subsidie aanvragen voor het traject binnen een termijn van twee schooljaren.
 • De school stelt interne procesbegeleiders aan die elk een lerarenteam begeleiden bij het traject.
 • De totale inzet van medewerkers bedraagt minimaal 1.200 uren voor schooljaar 2024-2025.
 • De school deelt actief zijn kennis met andere scholen.

Subsidiebedrag

Je ontvangt begeleiding en een vast subsidiebedrag als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde uren van de medewerkers. De subsidie voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 34.980 in het primair onderwijs en € 93.280 in het voortgezet onderwijs voor de activiteiten.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Hierin moet ten minste opgenomen zijn:

 • Een omschrijving van de vraag of doelstelling die de school heeft op het gebied van het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur.
 • Een ontwikkeldoel gericht op leerwinst.
 • Een uiteenzetting die inzicht geeft op welke manier het onderwijspersoneel, de schoolleiding en het schoolbestuur betrokken zijn en welke rol ze hebben.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat er voldoende draagvlak is op de school voor deelname aan het traject, en dat de onderwijsprofessionals, de schoolleiding en het schoolbestuur zich committeren aan het traject.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat voldoende tijd zal worden vrijgemaakt voor de leraren en schoolleiding op de school voor deelname aan het traject.
 • Een uiteenzetting die inzicht geeft in de wijze waarop het traject op de school organisatorisch wordt vormgegeven.

Uitsluiting

 • Je kunt niet tegelijkertijd deelnemen aan De Transformatieve School binnen Ontwikkelkracht of een onderzoeks- en verbetercultuurtraject buiten Ontwikkelkracht.
 • Je kunt niet tegelijkertijd deelnemen aan het traject aspirant-expertschool of expertschool binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht.
 • Je kunt niet tegelijkertijd deelnemen als co-creërende school binnen de pijler Co-creatielabs. Tegelijktijdig deelnemen als deelnemende school binnen de pijler Co-creatielabs kan wel.
Dien subsidieaanvraag in

Subsidievoorwaarden

Er is subsidie beschikbaar om deel te nemen aan De Transformatieve School binnen de pijler Onderzoeks- en verbetercultuur van Ontwikkelkracht.

Gesprekken

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag voer je een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht én een intakegesprek met De Transformatieve School. Deze gesprekken zijn een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen.

Vraag gesprek aan

Inzet onderwijsprofessionals

 • Per school nemen minimaal vijftien personen in het primair onderwijs of veertig onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs per schooljaar deel.
 • Als er op de school minder onderwijsprofessionals werken, dan dienen alle onderwijsprofessionals deel te nemen aan het traject, met uitzondering van onderwijsprofessionals die een aanstelling hebben van minder dan één dag per week.
 • Werken er meer dan tachtig onderwijsprofessionals op een school in het voortgezet onderwijs? Dan mogen maximaal drie schoolteams van minimaal veertig medewerkers subsidie aanvragen voor het traject binnen een termijn van twee schooljaren.
 • De school stelt interne procesbegeleiders aan die elk een lerarenteam begeleiden bij het traject.
 • De totale inzet van medewerkers bedraagt minimaal 1.200 uren voor schooljaar 2024-2025.
 • De school deelt actief zijn kennis met andere scholen.

Subsidiebedrag

Je ontvangt begeleiding en een vast subsidiebedrag als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde uren van de medewerkers. De subsidie voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 34.980 in het primair onderwijs en € 93.280 in het voortgezet onderwijs voor de activiteiten.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Hierin moet ten minste opgenomen zijn:

 • Een omschrijving van de vraag of doelstelling die de school heeft op het gebied van het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur.
 • Een ontwikkeldoel gericht op leerwinst.
 • Een uiteenzetting die inzicht geeft op welke manier het onderwijspersoneel, de schoolleiding en het schoolbestuur betrokken zijn en welke rol ze hebben.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat er voldoende draagvlak is op de school voor deelname aan het traject, en dat de onderwijsprofessionals, de schoolleiding en het schoolbestuur zich committeren aan het traject.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat voldoende tijd zal worden vrijgemaakt voor de leraren en schoolleiding op de school voor deelname aan het traject.
 • Een uiteenzetting die inzicht geeft in de wijze waarop het traject op de school organisatorisch wordt vormgegeven.

Uitsluiting

 • Je kunt niet tegelijkertijd deelnemen aan Groeikracht binnen Ontwikkelkracht of een onderzoeks- en verbetercultuurtraject buiten Ontwikkelkracht.
 • Je kunt niet tegelijkertijd deelnemen aan het traject aspirant-expertschool of expertschool binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht.
 • Je kunt niet tegelijkertijd deelnemen als co-creërende school binnen de pijler Co-creatielabs. Tegelijktijdig deelnemen als deelnemende school binnen de pijler Co-creatielabs kan wel.
Dien subsidieaanvraag in

Subsidievoorwaarden

Er is subsidie beschikbaar om deel te nemen als co-creërende school binnen de pijler Co-creatielabs van Ontwikkelkracht.

Gesprekken

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag voer je een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht. Dit is een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen. Als de school in schooljaar 2023-2024 al deelneemt als co-creërende school, dan volstaat een evaluatiegesprek met Education Lab Netherlands. Een verslag van dit gesprek wordt opgenomen bij de subsidieaanvraag.

Vraag gesprek aan

Inzet onderwijsprofessionals

 • Per school nemen minimaal twee personen deel.
 • De totale inzet van medewerkers bedraagt minimaal 1 fte voor schooljaar 2024-2025 per school of samenwerkingsverband.
 • De school werkt mee aan de monitoring van de implementatie van de aanpak en het in kaart brengen van de effecten.
 • De school draagt er zorg voor dat een leraar of intern procesbegeleider de implementatie van de aanpak uit het co-creatielab begeleidt.
 • De school deelt actief zijn kennis met andere scholen.

Subsidiebedrag

Je ontvangt begeleiding en een vast subsidiebedrag als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde uren van de medewerkers. Het subsidiebedrag voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 83.329 per school in het primair of voortgezet onderwijs.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Hierin moet ten minste opgenomen zijn:

 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school beschikt over expertise op het thema van het co-creatielab.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school reeds succesvol werkt met evidence-informed aanpakken op het thema van het co-creatielab.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school in staat is de pilotversie van een aanpak uit het co-creatielab te implementeren en mee te werken aan monitoring en evaluatie.
 • Een uiteenzetting die inzicht geeft op welke manier het onderwijspersoneel, de schoolleiding en het schoolbestuur betrokken is en welke rol ze hebben en op welke manier de schoolleiding en het schoolbestuur zich committeren aan het traject.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school bereid is om samen te werken met andere scholen en onderzoekers in het desbetreffende co-creatielab.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school aantoonbare ervaring heeft met samenwerking met wetenschappelijke onderzoekers.

Uitsluiting

 • De school kan geen subsidie aanvragen als de school al subsidie ontvangt voor het traject Groeikracht of De Transformatieve School binnen de pijler Onderzoeks- en verbetercultuur van Ontwikkelkracht.
 • Een school kan niet deelnemen als de kwaliteit van het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs het oordeel zeer zwak of onvoldoende heeft ontvangen.

Samenwerking

Subsidie aanvragen om deel te nemen als een co-creërende school aan een van de co-creatielabs kan ook door een samenwerking. Een samenwerking bestaat uit maximaal vijf vestigingen en hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst opgesteld te worden. De penvoerder treedt op namens de samenwerking en is verantwoordelijk voor de aanvraag en verantwoording van de subsidie. Op de penvoerder rusten ook alle verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

 

Dien subsidieaanvraag in

Subsidievoorwaarden

Er is subsidie beschikbaar om deel te nemen als deelnemende school binnen de pijler Co-creatielabs van Ontwikkelkracht.

Gesprekken

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag voer je een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht. Dit is een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen.

Vraag gesprek aan

Inzet onderwijsprofessionals

 • Per school neemt minimaal één interne procesbegeleider voor de activiteiten deel.
 • De totale inzet van medewerkers bedraagt 0,1 fte voor schooljaar 2024-2025.
 • De school werkt mee aan de monitoring van de implementatie van de aanpak en het in kaart brengen van de effecten.
 • De school draagt er zorg voor dat een leraar of intern procesbegeleider de implementatie van de aanpak uit het co-creatielab begeleidt.
 • De school deelt actief zijn kennis met andere scholen.

Subsidiebedrag

Je ontvangt begeleiding en een vast subsidiebedrag als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde uren van de medewerkers. Het subsidiebedrag voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 4.166 per school in het primair of voortgezet onderwijs.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Hierin moet ten minste opgenomen zijn:

 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school bereid is om samen te werken met andere scholen en onderzoekers in het desbetreffende co-creatielab.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school bereid en in staat is om actief deel te nemen aan het traject van vraagarticulatie.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de schoolleiding en het schoolbestuur van de school betrokken zijn en zich committeren aan het traject.
Dien subsidieaanvraag in

Subsidievoorwaarden

Er is subsidie beschikbaar om deel te nemen als aspirant-expertschool binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht van Ontwikkelkracht.

Gesprekken

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag voer je een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht. Dit is een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen.

Vraag gesprek aan

Inzet onderwijsprofessionals

 • Per school nemen minimaal vier personen deel, waaronder minimaal één schoolleider.
 • De totale inzet van medewerkers bedraagt minimaal 1.327 uren (0,8 fte) voor schooljaar 2024-2025.
 • De school deelt actief zijn kennis met andere scholen.

Subsidiebedrag

Je ontvangt als school begeleiding en een vast subsidiebedrag als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde uren van de medewerkers. Het subsidiebedrag voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 71.126 per school in het primair of voortgezet onderwijs.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Hierin moet ten minste opgenomen zijn:

 • Een verslag van het gesprek met het programmabureau Ontwikkelkracht.
 • Een onderbouwing dat de desbetreffende school expertise heeft op een bepaald terrein en dat de aangeboden aanpak of werkwijze kansrijk is en gebaseerd is op relevante en recente inzichten uit de onderwijswetenschap.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de schoolleiding en het schoolbestuur van de school betrokken zijn en zich committeren aan het traject en dat er in de school voldoende draagvlak is.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school een goede onderzoeks- en verbetercultuur heeft.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school in een bepaald leergebied een evidence-informed werkwijze of aanpak hanteert.

Uitsluiting

 • De school kan geen subsidie aanvragen als de school al subsidie ontvangt voor het traject Groeikracht of De Transformatieve School binnen de pijler Onderzoeks- en verbetercultuur van Ontwikkelkracht.
 • De school kan geen subsidie aanvragen als de school al subsidie ontvangt voor het traject Expertschool binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht.
 • Een school kan niet deelnemen als de kwaliteit van het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs het oordeel zeer zwak of onvoldoende heeft ontvangen.
Dien subsidieaanvraag in

Subsidievoorwaarden

Er is subsidie beschikbaar om deel te nemen als expertschool binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht van Ontwikkelkracht.

Gesprekken

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag voer je een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht. Dit is een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen. Als de school in schooljaar 2023-2024 deelneemt aan het aspirant-traject expertscholen, dan volstaat een evaluatiegesprek met het programmabureau. Een verslag van dit gesprek wordt opgenomen bij de subsidieaanvraag.

Vraag gesprek aan

Inzet onderwijsprofessionals

 • Per school nemen minimaal vier personen deel, waaronder minimaal één schoolleider.
 • De totale inzet van medewerkers bedraagt minimaal 664 uren (0,4 fte) voor schooljaar 2024-2025. Per ontwikkelschool bedraagt de extra inzet 166 uren, oftewel 0,1 fte.
 • De school deelt actief zijn kennis met andere scholen.

Subsidiebedrag

De school ontvangt een vast subsidiebedrag als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde uren van de medewerkers. Het subsidiebedrag voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 35.616 per school in het primair of voortgezet onderwijs, vermeerderd met een aanvullend bedrag per aangeboden leertraject per ontwikkelschool van € 8.480. Een expertschool bedient maximaal zes ontwikkelscholen.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Als de school in schooljaar 2024-2025 deelneemt aan het aspirant-traject expertschool, dan moet hierin ten minste opgenomen zijn:

 • Een verslag van het evaluatiegesprek met het programmabureau.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat sprake is van voldoende draagvlak op de school voor het aanbieden van een of meer leertrajecten als expertschool en dat de onderwijsprofessionals, de schoolleiding en het schoolbestuur betrokken zijn en zich committeren aan de inzet hiervoor.
 • Een uiteenzetting die inzicht geeft in welke manier het onderwijspersoneel, de schoolleiding en het schoolbestuur betrokken zijn, welke rol ze hebben, hoeveel tijd voor de verschillende personen wordt vrijgemaakt en hoe de aan te bieden leertrajecten organisatorisch worden vormgegeven.
 • Een beschrijving van het leertraject van de school als expertschool en de vereisten voor deelname van de ontwikkelscholen.
 • Een onderbouwing van het aantal beschikbare plaatsen voor ontwikkelscholen per aangeboden leertraject voor schooljaar 2024-2025 (maximaal zes ontwikkelscholen).

Als de school niet heeft deelgenomen aan het aspirant-traject expertschool, dan moet hierin ten minste opgenomen zijn:

 • Een verslag van het gesprek met het programmabureau Ontwikkelkracht.
 • Een onderbouwing dat de desbetreffende school expertise heeft op een bepaald terrein en dat de aangeboden aanpak of werkwijze kansrijk is en gebaseerd is op relevante en recente inzichten uit de onderwijswetenschap.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de schoolleiding en het schoolbestuur van de school betrokken zijn en zich committeren aan het traject en dat er in de school voldoende draagvlak is.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school een goede onderzoeks- en verbetercultuur heeft.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school in een bepaald leergebied een evidence-informed werkwijze of aanpak hanteert.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat sprake is van voldoende draagvlak op de school voor het aanbieden van een of meer leertrajecten als expertschool en dat de onderwijsprofessionals, de schoolleiding en het schoolbestuur betrokken zijn en zich committeren aan de inzet hiervoor.
 • Een uiteenzetting die inzicht geeft in welke manier het onderwijspersoneel, de schoolleiding en het schoolbestuur betrokken zijn, welke rol ze hebben, hoeveel tijd voor de verschillende personen wordt vrijgemaakt en hoe de aan te bieden leertrajecten organisatorisch worden vormgegeven.
 • Een beschrijving van het leertraject van de expertschool en de vereisten voor deelname van de ontwikkelscholen.
 • Een onderbouwing van het aantal beschikbare plaatsen voor ontwikkelscholen per aangeboden leertraject voor schooljaar 2024-2025.

Uitsluiting

 • De school kan geen subsidie aanvragen als de school al subsidie ontvangt voor het traject Groeikracht of De Transformatieve School binnen de pijler Onderzoeks- en verbetercultuur van Ontwikkelkracht.
 • De school kan geen subsidie aanvragen als de school al subsidie ontvangt voor het traject Aspirant-expertschool binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht.
 • Een school kan niet deelnemen als de kwaliteit van het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs het oordeel zeer zwak of onvoldoende heeft ontvangen.
Dien subsidieaanvraag in

Subsidievoorwaarden

Er is subsidie beschikbaar om deel te nemen als ontwikkelschool binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht van Ontwikkelkracht.

Gesprekken

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag voer je een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht én een gesprek met de expertschool die het leertraject aanbiedt. Dit is een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen.

Vraag gesprek aan

Inzet onderwijsprofessionals

 • Per school nemen minimaal vijf personen deel, waaronder minimaal één schoolleider.
 • De totale inzet van medewerkers bedraagt minimaal 800 uur voor schooljaar 2024-2025.
 • De school deelt actief zijn kennis met andere scholen.

Subsidiebedrag

Je ontvangt als school begeleiding en een vast subsidiebedrag als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde uren van de medewerkers. Het subsidiebedrag voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 21.200 per school in het primair of voortgezet onderwijs.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Hierin moet ten minste opgenomen zijn:

 • Een verslag van het gesprek met de expertschool die het te volgen leertraject aanbiedt.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school bereid en in staat is om actief deel te nemen aan het leertraject.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de schoolleiding en het schoolbestuur van de school betrokken zijn en zich committeren aan het traject.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat er in het team voldoende draagvlak is om de lessen uit het leertraject duurzaam in de school te borgen.
Dien subsidieaanvraag in