Pijler Expertscholen Ontwikkelkracht

Leertraject

Op veel scholen in Nederland is een schat aan expertise en ervaring aanwezig van wat werkt en wat niet. Als leraar of schoolleider heb je vaak weinig tijd en ruimte om die kennis te delen met andere scholen of juist kennis op te doen van scholen die goede ervaringen hebben met een bepaalde aanpak. Binnen Ontwikkelkracht krijg je als school de ruimte om van een expertschool te leren. De afgelopen periode hebben de eerste expertscholen een leertraject ontwikkeld.

Link Ex

Hoe ziet een leertraject er uit?

Een leertraject van een expertschool richt zich op het overdragen van kennis en vaardigheden aan het hele schoolteam van je school. De schoolleiding krijgt begeleiding in de implementatie, organisatie en borging van het geleerde in de school. Ieder leertraject bestaat uit een aantal begeleidingsmomenten met de kerngroep en een aantal sessies voor het hele schoolteam. Als school dien je minimaal achthonderd uur aan personele ruimte vrij te maken om aan het leertraject deel te nemen en het geleerde in de school te implementeren. Ontwikkelkracht vergoedt de helft van de geïnvesteerde uren.

Ontwikkelplan

Het leertraject start met een intakegesprek en werkbezoek, waarbij je samen met de expertschool bespreekt hoe de begeleiding in het leertraject er uit gaat zien, wat er op jullie school nodig is, wie vanuit de school deelneemt aan het kernteam en hoe je de vanuit de subsidie beschikbare uren gaan inzetten om het geleerde te volgen en te implementeren. Dit leidt tot een ontwikkelplan voor jouw school.

Studiemomenten

Na de intake en het opstellen van het ontwikkelplan volgen gedurende het jaar twee tot drie collectieve sessies met het hele schoolteam. De invulling hiervan verschilt per expertschool. Een collectieve sessie kan zowel bestaan uit een studiemoment op de eigen school als uit een bezoek aan de expertschool of een gezamenlijke sessie met andere deelnemende scholen.

Begeleidingsmomenten

Gedurende het traject zijn er begeleidingsmomenten met de kerngroep van je school. In dit begeleidingsmoment zullen de trainers van de expertschool de voortgang van het leertraject bespreken en ondersteunen bij de borging en implementatie van het geleerde in de school.

Implementatieplan

Het leertraject wordt afgesloten met een nagesprek met de kerngroep van je school en de trainers van de expertschool. In dit nagesprek wordt het leertraject geëvalueerd en word je ondersteund in het maken van een plan voor het jaar na het leertraject. In dit plan beschrijf je hoe je het geleerde gaat implementeren en borgen, zodat de ontwikkelingen die in gang zijn gezet ook het tweede jaar zonder de begeleiding van de expertschool door kunnen gaan.

Welke leertrajecten zijn er?

In schooljaar 2023-2024 zijn de eerste expertscholen opgeleid. Momenteel bieden we de volgende leertrajecten aan:

Een leven lang lezen

Wil je de leesmotivatie van leerlingen én leerkrachten vergroten en daarmee ook het leesniveau verbeteren? In dit leertraject ga je aan de slag met schoolbrede interventies die aansluiten bij de eigen schoolvisie en populatie. Hierdoor wordt niet alleen de leesmotivatie voor de leerlingen van alle groepen vergroot, maar ook de effectiviteit van de leestijd.


OBS Het Klokhuis in Beek en Donk

Meer lezen

Gedrag én leren - Passend onderwijsaanbod voor iedere leerling

In dit leertraject maak je kennis met het gespecialiseerd onderwijs en leer hoe je een passend onderwijsaanbod kan creëren voor leerlingen met specifieke (intensieve) ondersteuningsbehoeften, dit met name gericht op gedrag. Je werkt het gehele team aan het vergroten van kennis over de aanpak van deze specifieke ondersteuningsbehoeften.

Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen

Meer lezen

Ontdek de kracht van formatief handelen

Wil je het leerproces van elke leerling écht zichtbaar maken? Sta je open voor een onderzoeksmatige benadering om dit te bereiken? Dit leertraject biedt docenten, schoolleiders en teams de kans om formatief handelen optimaal te integreren in hun onderwijspraktijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis gedreven en onderzoeksmatig werken.

Jac. P. Thijsse College in Castricum

Meer lezen

Samen werken aan effectieve lessen op basis van wetenschappelijke inzichten

De basis voor effectief onderwijs ligt in de kwaliteit van de lessen en de leerkracht die ze geeft. Wat maakt een les effectief en welk leerkrachtgedrag draagt hieraan bij? Hoe zorg je ervoor dat dit schoolbreed wordt geïmplementeerd? In dit leertraject ga je de diepte in over hoe leren werkt. Je ontwikkelt een gedragen gezamenlijk idee over wat werkt als het om leren gaat.

RKBS Drie Koningen in De Meern

Meer lezen

Hoe kan je meedoen aan een leertraject?

Bij elk leertraject is vermeld wat het thema is, hoe het leertraject er uit ziet, wat de doelgroep is van het leertraject en wat de benodigde randvoorwaarden zijn om deel te kunnen nemen aan een leertraject. Als dit past bij jullie school dien je een aanvraag in voor een oriënterend gesprek.

Oriënterend gesprek

In een gesprek zal de expertschool met je verkennen wat je leervraag is en of het aangeboden leertraject passend zou kunnen zijn bij deze leervraag. In het gesprek bespreek je vervolgens of de school kan voldoen aan de randvoorwaarden en of er voldoende draagvlak is in het team. Na het gesprek zal de expertschool eventuele vervolgstappen afspreken. Van dit gesprek maak je een verslag. Dit is een vereiste voor de subsidieaanvraag.

Activiteitenplan

Na een eerste gesprek met de expertschool met een positieve conclusie besluit je als school of jullie voldoen aan de voorwaarden en of jullie je willen aanmelden voor het leertraject. Wanneer dat het geval kun je subsidie aanvragen. Hiervoor is een activiteitenplan benodigd. Dit is naast het eerder genoemde verslag van het eerste gesprek een vereiste voor de subsidieaanvraag.

Voorbereidingen

Voor aanvang van het leertraject neem je samen met de expertschool de ingediende subsidieaanvraag door en treffen jullie voorbereidingen voor het te volgen leertraject. De school vormt een kerngroep van verschillende personen die in de school verantwoordelijk zijn voor implementatie van het leertraject. De expertschool plant een intakegesprek, de collectieve studiemomenten en de begeleidingsmomenten, zodat op basis daarvan de jaarkalender kan worden gemaakt.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Hierin moet ten minste opgenomen zijn:

  • Een verslag van het gesprek met de expertschool die het te volgen leertraject aanbiedt.
  • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school bereid en in staat is om actief deel te nemen aan het leertraject.
  • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de schoolleiding en het schoolbestuur van de school betrokken zijn en zich committeren aan het traject.
  • Een onderbouwing waaruit blijkt dat er in het team voldoende draagvlak is om de lessen uit het leertraject duurzaam in de school te borgen.

Subsidievoorwaarden

Er is subsidie beschikbaar om als school deel te nemen aan een leertraject van een expertschool. Hieronder vind je een selectie van de subsidievoorwaarden uit de subsidieregeling voor schooljaar 2024-2025.

Gesprekken

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag voer je een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht én een intakegesprek met de expertschool die het leertraject aanbiedt. Dit is een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen.

Vraag gesprek aan

Inzet onderwijsprofessionals

Per school nemen minimaal vijf personen deel, waaronder minimaal één schoolleider. De school deelt actief zijn kennis met andere scholen.

Subsidiebedrag

Je ontvangt als school begeleiding en een vast subsidiebedrag als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde uren van de medewerkers. Het subsidiebedrag voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 21.200 per school in het primair of voortgezet onderwijs.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Hierin moet ten minste opgenomen zijn:

  • Een verslag van het gesprek met de expertschool die het te volgen leertraject aanbiedt.
  • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school bereid en in staat is om actief deel te nemen aan het leertraject.
  • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de schoolleiding en het schoolbestuur van de school betrokken zijn en zich committeren aan het traject.
  • Een onderbouwing waaruit blijkt dat er in het team voldoende draagvlak is om de lessen uit het leertraject duurzaam in de school te borgen.

Praktijkervaringen

Openbare les Heleen Buhrs was een succes

Openbare les in Den Haag van Heleen Buhrs op woensdag 14 februari.

Lees verder

Openbare les Heleen Buhrs van de Alan Turingschool

Openbare les in Den Haag van Heleen Buhrs op woensdag 14 februari.

Lees verder

'Scholen leren van andere scholen'

In deze podcast van researchED gaat Jan van de Ven in gesprek met Arjan van der Meij.

Lees verder